ФОРС-МАЖОР ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. ЩО ВАРТО ЗНАТИ БІЗНЕСУ

Аналітика
ФОРС-МАЖОР ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. ЩО ВАРТО ЗНАТИ БІЗНЕСУ

Відповідно до т. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом 7 днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності (за собівартістю, а для суб’єктів малого підприємництва – безкоштовно).

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України 28.02.2022 розміщено загальний офіційний лист щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.

Даним листом ТПП засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та подальшого неодноразового продовження його дії.

ТППУ підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними й об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб за договором, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням / обов’язком, виконання яких (якого) настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких (якого) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Відповідно до ч. 1 ст. 617 ЦКУ визначено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільнена від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Аналогічні норми закріплено й у низці спеціальних статей, присвячених окремим видам зобов’язань, зокрема:

– якщо продавець надав гарантії щодо якості товару, він відповідає за його недоліки, якщо не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 ЦКУ);

– у разі руйнування або пошкодження об’єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об’єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено договором (ч. 5 ст. 879 ЦКУ);

– виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату під час здійснення ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 906 ЦКУ).
Крім того, надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), яка перешкоджала поданню позову, є однією з підстав для зупинення перебігу позовної давності (п. 1 ч. 1 ст. 263 ЦКУ).

Враховуючи викладені обставини, суб’єктам господарювання в першу чергу необхідно проаналізувати всі укладені чинні договори та визначити по кожному з них:

  • можливе виконання такого договору (в тому числі за умови збільшення ціни або ускладнення виконання);
  • виконання договору неможливо (товар поставити неможливо, оскільки на території куди/звідки має бути поставка ведуться бойові дії, територія є окупованою тощо)
  • виконання можливо частково (частково знищено товар, на зобов’язання поширюються запроваджені санкції тощо).

В подальшому щодо кожного з наявних договорів слід визначити необхідність вчинення однієї з таких дій – призупинити дію договору, розірвати договір, внести у встановленому порядку зміни до договору, які б дозволили його подальше виконання.

Відповідно до ст. 652 ЦКУ визначено підстави для внесення змін або розірвання договору, у тому числі в судовому порядку. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

При цьому судове внесення змін або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин є можливим за наявності одночасно таких умов:

  • в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
  • зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
  • виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
  • із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

У разі судового розгляду законодавство розглядає розірвання договору через істотну зміну обставин як пріоритетний сценарій. Внесення змін у договір застосовується судом лише коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Договір, який стало неможливо виконати після його укладення, може бути розірваний в судовому порядку з посиланням на ст. 607 ЦКУ. При цьому неможливість його виконання може обумовлена як фактичними обставинами (знищення предмету договору, наприклад, автомобіля або будинку), так і юридичними (наприклад, розповсюдження санкцій на контрагента, або заборона певних юридичних дій).

Відповідно до ст. 762 ЦКУ орендар може не сплачувати орендну плату у випадку неможливості користування об’єктом оренди або вимагати її зменшення, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування об’єктом оренди істотно зменшилася. Такий інструмент має перевагу перед посиланням на форс-мажор.

При цьому важливо розуміти, що наявність форс-мажору в жодному випадку не звільняє від виконання взятих на себе зобов’язань, а лише дозволяє відтермінувати їх виконання та уникнути відповідальності за порушення зобов’язання (штрафні санкції, збитки) в період його дії.

Оскільки бойові дії наразі відбуваються не на всій території країни, не рекомендовано уникати виконання зобов’язань за наявності реальної можливості такого виконання. Адже в такому випадку доведення можливості виконання зобов’язання буде ініційовано контрагентом в судовому порядку, що матиме відповідні наслідки.

До контрагентів – торгових мереж, які мають відстрочку платежу за отриманий товар 30,  60, 90 календарних днів тощо, з моменту отримання товару рекомендовано звернутися із проханням сплатити кошти за такий товар в найкоротший термін, обґрунтувавши таку необхідність встановленими міжнародними нормативно-правовими актами стандартами, закликами уряду до бізнесу продовжувати здійснення підприємницької діяльності для підтримання функціонування економіки країни та необхідністю постачальників сплачувати податки, виплачувати заробітні плати, закуповувати нові партії товару тощо.

Необхідно також проаналізувати положення існуючих договорів на предмет визначеного сторонами порядку застосування.

За першої можливості після настання форс-мажору, до отримання сертифіката ТПП, необхідно невідкладно звернутися до контрагента та повідомити про наявність обставин непереборної сили та тимчасову неможливість виконання зобов’язань.

За наявності можливості повідомлення має бути зроблено у встановленому та погодженому сторонами в договорі порядку. За відсутності такої можливості повідомлення може бути здійснено будь-яким доступним способом – електронною поштою, факсом, смс-повідомленням, повідомленням в месенджер директору тощо, а в подальшому за першої ж можливості повідомити у встановленому порядку.

На сайті компанії можна розмістити таке повідомлення про настання форс-мажору:

«Бойові дії, що тривають в Україні, воєнна блокада морських портів, руйнування або загроза наземній інфраструктурі можуть завадити виконанню наших договірних зобов’язань.

Із 05:30 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан. Крім того, Національний банк України ввів мораторій на транскордонні платежі, що також може ускладнити здійснення наших договірних платежів в Україну та з України. Також може бути ускладенено постачання товарів в обумовлені строки, розрахунки в межах України  тощо.

Просимо взяти до уваги вищевикладене як повідомлення про форс-мажор.

Настання форс-мажорних обставин підтверджується листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022».

Прес-центр

Актуальні новини