19.05.2020

Новації процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Новації процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі по тексту – Закон № 361-IX). Однією з цілей даного Закону є удосконалення процедури розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилення вимог до виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу бенефіціарних власників своїх клієнтів. Відповідні зміни внесено до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі по тексту – Закон № 755-IV).

Визначення поняття кінцевого бенефіціарного власника

Відповідно до Закону № 361-IX кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

– для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Пунктом 30 частини 1 статті Закону № 361-IX також визначено ознаки здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи.

Щодо обов’язку розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників

Статтею 64-1 Господарського кодексу України встановлено, що підприємства (крім державних та комунальних) зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Відповідно до статті 17 Закону № 755-IV юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності (частина 21 статті 17 вказаного закону).

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни (частина 22 статті 17).

Поряд з цим, у пункті 9 частини 2 статті 9 Закону № 755-IV визначено чіткий перелік відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, серед яких наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

Отже, із системного аналізу положень Закону № 755-IV слідує, що усі юридичні особи, окрім зазначених вище, зобов’язані регулярно оновлювати та надавати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Також зауважимо, що положення про те, що якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається, діяло до 27 квітня 2020 року. Таким чином, юридичні особи, засновниками яких є лише фізичні особи, зобов’язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника, що подається реєстратору

Реєстратору подається така інформація про кінцевого бенефіціарного власник юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

 

Строки подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

  1. 1. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом 3-х місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Згідно з пунктом 58 частини 1 статті 1 Закону № 361-IX структура власності – документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

Форма та зміст структури власності встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством юстиції України. На цей час форма та зміст структури власності ще не встановлені.

 

  1. В момент державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту, переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи, окрім пакету документів, що передбачається Законом № 755-IV, реєстратору подаються:

– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 

  1. Щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подається заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма станом на сьогодні не затверджена) та документи, вказані у попередньому пункті (структура власності, витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент, нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента). На даний час форма заяви про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не затверджена.

 

  1. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

 

  1. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше 3-х робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію

Принагідно нагадуємо, що статтею 36 Закону № 755-IV встановлено розміри адміністративного збору, який справляється за проведення державної реєстрації. Відповідно до частини 5 вказаної статті адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень. Зокрема, за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 630 гривень. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті, тобто 190 гривень.

Зауважимо також, що частиною 1 статті 36 Закону № 755-IV встановлено: у разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, зокрема до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

 

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частини 6 статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі (17 000 грн) до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн).

Згідно з статтею 205-1 Кримінального кодексу України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості,  – караються штрафом від п’яти тисяч (85 000 грн) до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 000 грн) або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, – караються штрафом від восьми тисяч (136 000 грн) до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 грн) або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Отже, враховуючи викладене, суб’єктам господарювання варто невідкладно вжити заходів щодо аналізу своєї структури власності, вияву усіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), збору інформації про них, зокрема підготовки необхідних нотаріальних копій документів, що посвідчують їх особу тощо, з метою своєчасного подання такої інформації державному реєстратору.

Cookie. Файл cookie - це невеликий текстовий файл, який створює веб-сайт який ви відвідуєте і зберігає на вашому комп’ютері. Файли cookie використовуються на багатьох веб-сайтах, щоб надати відвідувачам доступ до різних функцій. Детальніше на сторінці конфіденційності.
Згоден